ගෑස් හිඟය සහ අලුතෙන් එන ගෑස් සමාගම ගැන යෝශිත කතා කරයි.

0

ලංකාවේ මතුව ඇති ගෑස් අ’ර්බුධය වෙළද පොළ සාධක නිසා ඇති වූවක් නොව එය කූ ට සැලසුමක ප්‍රතිපලයක් බවත් මේ වන විට යෝෂිත රාජපක්ෂ ගෑස් වෙළදපොල ආ’ක්‍රමනය කිරීමට සියල්ල සූදානම් කොට ඇති බවත් ලාෆ්ස් සමාගම ලංකා බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට කෝටි 300 පමන ණය වී ඇත.

යෝෂිත එම බැංකුවල පාලනය සියතට ගනිමින් ලාෆ්ස් සමාගමේ ගෙ ල සි ර කොට ම’රා දැමීමට නියමිත බවත් ඉන් අනතුරුව යෝෂිත ලංකාවේ විශාලතම ගෑස් සමාගම බිහි කිරීමට නියමිතව ඇති බව හා එම තත්වය තුල රාජපක්ෂලා කළේ වැ‍ටුනු සමාගමට ගොඩ ඒමට උදව් කිරීම නොව කූ ට ලෙස සමාගම අත්පත් කරගැනීමට කු මන්ත්‍රණය කිරිමට සැලසුම් කල බවත් පලවන පුවත් මුලුමනින්ම අ සත්‍ය බව යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා පවසන්වා.

මෙවැනි පුවත් මවමින් මහජනතාව ආණ්ඩුව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය බි ඳ දැමීමට හා ඔවුන්ගේ යටි අරමුණු මෙවැනි පුවත් මැවීමෙන් ඉටුකරගැනීමට යම් පිරිසක් උත්සාහ කරන බවද යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here