දෙසැම්බර් වන විට මෙරට කොවිඩ් ම’රණ 22000 ක්.. IHME පුරෝකතනය කරයි.

0

දිනෙන් කොවිඩ් ම’රණ ඉහළ යාමත් සමඟ අපි අද අවධානය යොමු කරන්නේ කොවිඩ් 19 පිළිබද පුරෝකථන ඉදිරිපත් කරන ලොව ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන වොෂිංටන් විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ සෞඛ්‍ය මිනුම් හා ඇගයීම් පිළිබඳ ආයතනය හෙවත් IHME ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති නවතම දත්ත පිළිබඳවයි.

මෙම්වන විට දිනකට 100 ඉක්මවා කොවිච් ම’රණ වාර්තා වීමේ තත්වය මීට වඩා බ’රපතළ වුවහොත් ඔක්තෝබර් මාසය වනවිට දිනකට ම’රණ 350ක් සිදුවිය හැකි බවට ඔවුන් අනතුරු අඟවනවා.

මෙරට සමත කොවිඩ් ම’රණ මෙම්වන විට 5000 ඉක්මවා ඇති නමුත් IHME ආයතනය පුරෝකථනය කරන්නේ පවතින තත්වය යටතේ තවත් මාස 4කින් එනම් දෙසැම්බර්මාසය වනවිට සමස්ත කොවිච් ම’රණ ගණන 12,600 ඉක්මවා යන බවයි.

තත්වය මීට වඩා බ’රපතළ වූවහොත් එම කාලය වනවිට සමස්ථ ම’රණ 22000 සීමාව ඉක්මවා යන බවටත් ඔවුන් අ’නතුරු අඟවනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here