මැරීන් ඩ්‍රයිව් මීළඟ අදියර වන දෙහිවල සිට පානදුර කොටස කඩිනමින් අරඹනවා – ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

0

දෙහිවල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට පානදුර දක්වා සමුද්‍රීය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමට සැලසුම් සකස් කල අතර ඒ සදහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මගීන් සිදු කල මූලික ශක්‍යතා අධ්‍යනය අවසන් බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

ඒ අනුව කඩිනමින් දෙහිවල සිට පානදුර දක්වා කි.මි 17 ක මාර්ග කොටසේ ඉදිකිරිම් කටයුතු ආරම්භ කෙරේ. ඉදිකිරීමට යෝජිත දෙහිවල සිට පානදුර දක්වා මාර්ගය සඳහා රුපියල් බිලියන 38 ක් වැය කෙරේ. මෙම මාර්ග කොටස ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඉඩම් සහ දේපල අහිමිවූවන් වෙත ව’න්දි මුදල් ගෙවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 21 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත.

කොළඹ ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන තදබදය අවම කිරිම සදහා වඩාත් සුදුසු විකල්පය ලෙස හදුනාගත් සමුද්‍රීය මාර්ගයේ ඉදිකිරිම් මේ වන විට අදියරයන් 6ක් යටතේ අවසන් කර ඇත.

ඒ අනුව රාමක්‍රිෂ්ණ මාර්ගයේ සිට මෙල්බර්න් ඇවනියු දක්වාත්, මෙල්බර්න් ඇවනියු සිට ග්ලේන් ඇබර් පෙදෙස දක්වාත්, ග්ලේන් ඇබර් පෙදෙසේ සිට කොල්ලුපිටිය දුම්ර්ය ස්ථානය දක්වාත් ,රාමක්‍රිෂ්ණා මාර්ගයේ සිට ෆේසර් ඇවනියු දක්වාත් ,කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ සිට රන්මුතු හෝටලය දක්වාත්, ෆේසර් ඇවනියු සිට දෙහිවල දුම්රිය ස්ථානය දක්වාත් මේ වන වන විට ඉදිකිරිම් කටයුතු අවසන් කර ඇති බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here