වසංගත කාලේ අ’රක්කු ගන්න අයට සහනාධාර දෙන්න එපා – සෙන්දිල් තොන්ඩමන් රජයට කියයි

0

වසංගත කාලේ අ’රක්කු ගන්න අයට සහනාධාර නොදෙන ලෙස ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ උප සභාපති හිටපු පලාත් අමාත්‍ය සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් රජයට යෝජනා කර තිබේ.

අයි.ඩී එක බලලා බා’ර්වලින් ම’ත්පැ න් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරිම මගින් එය ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි බව ඔහු කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here