අධිවේගයේ යන සියළුම ගිලන් රථ මාර්ග ගාස්තුවෙන් මුළු මනින්ම නිදහස්.

0

අධිවේගී මාර්ග වල ධාවනය කරන සියළුම ගිලන් රථ (රජයේ සහ පෞද්ගලික රෝහල් වලට අනුබද්ධිත) සදහා අය කල අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු මුලුමනින්ම නිදහස් කිරිමට පියවර ගත් බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මීට පෙර ගිලන් රථ වලින් අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු අය කල අතර, කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් රටේ පැවති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන පසුගිය මැයි 20වන දින සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාලිකව අධිවේගී මාර්ග වල ගමන් ගන්නා සියළුම ගිලන් රථ අධිවේගී මාර්ග ගාස්තුවෙන් නිදහස් කර තිබු බවද අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here