මධ්‍යම අධිවේගයෙන් බරටම ඇඹුල්තියල් ගෙනිහින්..පළමු මාසෙ ආදායම ලක්ෂ 1000ක්

0

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියර (ඇතුගල්පුර පිවිසුම) ජනතා අයිතියට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව පලමු මාසය තුල මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා මාර්ග කොටස තුල වාහන ලක්ෂ පහකට අධික සංඛ්‍යාවක් (500,000) ධාවනය කිරීමෙන් රුපියල් කෝටි 10කට අධික (ලක්ෂ 1000කට අධික) ආදායමක් උපයා ඇති බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය 2022-01-15 වන දින මෙම මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා මාර්ග කොටස ජනතා අයිතියට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව පලමු පැය 12 තුල ජනතාවට නොමිලේ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණි. 2022-01-16 වන දින දහවල් 12.00 පසුව අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වෙනුවෙන් මුදල් අය කිරීම ආරම්භ කෙරිණි. 2022-01-16 වන දින සිට 2022-02-21 වන දින අතර කාලය තුල රථවාහන 510,670 ක් මෙම මාර්ගයේ ධාවනය කර ඇති අතර එම රථවාහන ගමන් කිරීමෙන් රු 109,659,600.00ක ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකි වී ඇති බවද අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදි.

මීරිගම, නාකලගමුව, දම්බොක්ක, කුරුණෑගල සහ යග්ගපිටිය යන ස්ථාන වල මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා අධිවේගී මාර්ග කොටසේ අන්තර්හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන පිහිටා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here