මෙතෙක් කලක් රටපුරා ඇති සූර්ය පැනල ජාතික පද්ධතියට එකතුකරල නෑ

0

බොහෝ නිවාස වල , ආයතන වල සහ සූර්ය පැනල ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථාන වල උත්පාදනය කරන විදුලිය මෙතෙක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු කිරීම ප්‍රමාද වී ඇතැයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ සභාපති, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ඉදිරියේ දී ඒවා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

තවද මෙසේ සූර්ය පැනල ස්ථාපිත කර ඇති ස්ථාන වලින් උත්පාදනය කරන විදුලිය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු නොකිරීම හා ප්‍රමාද කිරීම පිලිබඳව කඩිනම් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස අදාල බලධාරීන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව නියෝග කල බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

සූර්ය බලශක්ති පැනල මඟින් උත්පාදනය කරනු ලබන විදුලිය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙතෙක් එකතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේ දී හිටපු බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතාගේ නිවසට පවා සූර්ය බලශක්ති පැනල සවිකිරීම සිදු කලද ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය ලබා දීම සඳහා මාස 6 කට අධික කාලයක් ගත වී ඇති බව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේදී නිරීක්ෂණය විය. මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ අවධානය යොමු වීමෙන් අනතුරුව එය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here