20 න් වසරක් ඉක්මවූ පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට හැකියි.තවත් සංශෝධන රැසක්.

0

ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති 20 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතට අනුව අගමැතිවරයාව තනතුරෙන් ඉවත් කිරිමේ පුර්ණ බලය ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී තිබෙනවා.19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය අනුව අගමැතිවරයාව ධුරයෙන් ඉවත් කිරිම ඉතා සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් වූ අතර එය නව ව්යවස්ථා කෙටුම්පතෙන් ඉවත් කොට තිබෙනවා.

19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම සංශෝධනයට සාපේක්ෂව 20 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ඔස්සේ සිදුකර ඇති වෙනස්කම් කිහිපයක් පහතින්,

1. ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට 19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පනවා තිබු උපරිම වයස් සීමාව වූ අවුරුදු 35 සිට 30 දක්වා නව ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මගින් පහත දමා තිබෙනවා.

2. 19 වෙනි ව්යවස්ථා සංශෝධනය අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට එය දිවුරුම් දුන් දිනයේ සිට වසර හතරාමහරක් (අවුරුදු 4.5) යන තෙක් ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නොමැති බවට ඇතුලත් කොට තිබු වගන්තිය ඉවත් කෙරේ. නව ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත අනුව ජනාධිපතිවරයාට වසරක් කල් ඉක්මවීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට බලය හිමිවේ.

3.අමාත්යවරුන් පත් කිරිමේ පුර්ණ බලය නව ව්යවස්ථා කෙටුම්පත අනුව ජනාධිපතිවරයාට හිමිව ඇත.

4.ජනාධිපතිවරයාට අවශ්ය පරිදි අමාත්යාංශ බෙදා දීම, අමාත්යාංශ සඳහා ඇමතිවරු පත් කිරිම සඳහා නව ව්යවස්ථා කෙටුම්පතෙන් ජනාධිපතිවරයාට බලය ලබාදී ඇත.

5.19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ගෙනා ව්යවස්ථා දායක සභාව අහෝසි කොට ඒ වෙනුවට “පාර්ලිමේන්තු සභාවක්” පත් කිරිමට නව ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ හැකියාව ලබාදී ඇත.

එම පාර්ලිමේන්තු සභාව සඳහා වන නියෝජිතයින් ලෙස අගමැතිවරයා, කථානායකවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා, අගමැතිවරයා විසින් නම් කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙක් සහ විපක්ෂ නායකවරයා නම් කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙක් ඇතුලත් වේ.19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ගෙනා ව්යවස්ථාදායක සභාවේ සාමාජිකයින් ලෙස සිටි ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් යෝජිත නව ව්යවස්ථා කෙටුම්පතට අනුව පාර්ලිමේන්තු සභාවෙන් ඉවත් කොට ඇත.

6.ජාතික විගණන කොමිසම සහ ප්රසම්පාදන කොමිසම නව ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතෙන් ඉවතට.

7.ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දරන්නෙකුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙක් ලෙස දිවුරුම් දීමට නොහැකි බවට 19 වෙනි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ගෙනා වගන්තිය නව ව්යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතෙන් ඉවත් කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here