කිසිදු වැඩක් නොකර කෝටි 25 ක් කන රජයේ කාර්යාල පහක්

1

වසර දෙකක කාලයක් කිසිදු සේවාවක් ඉටු නොකර රජයේ මුදල් රුපියල් කෝටි 25 කට අධික මුදලක් වියදම් කර ඇති ව්‍යාපෘති කාර්යාල පහක් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගැනීමට රජය පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම ව්‍යාපෘති කාර්යාලවලට අමතරව පසුගිය වසරේදී පමණක් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ ඒකකයක් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා රුපියල් කෝටි 6කට ආසන්න මුදලක් රජයෙන් ලබා දී ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.
බස්නාහිර කලාපීය හා මහ නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය වහාම වසා දැමීමට දැනටමත් තීරණය කර ඇති අතර මෙම ව්‍යාපෘති කාර්යාලය සඳහා 2018 වසරේදී රුපියල් මිලියන 10.22 ක්ද 2019 දී රුපියල් මිලියන 19.04 ක්ද වැය කර ඇති බව කියති.

විද්‍යා හා තාක්ෂණ නගර ව්‍යාපෘති කාර්යාලය සඳහා වර්ෂ 2018 දී මිලියන 40.11 ක්ද 2019 දී මිලියන 48.22 ක් ද වියදම් කර ඇති බව සඳහන් වේ.

සමුද්‍රීය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 හා 2018 වර්ෂවලදී රුපියල් මිලියන 47.2 ක් ද, ගුවන් නගර හා පරිපාලන නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2018 දී රුපියල් මිලියන 80.7 ක් ද, 2019 දී රුපියල් මිලියන 29 ක් ද වැය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම සියලු ව්‍යාපෘති ගිය වසර දෙක තුළදී කිසිදු කාර්යයක් ඉටු නොකර කාර්ය මණ්ඩලවලට මුදල් වැය කිරීම පමණක් කර තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here