බලහත්කාරෙන් ගෙනත් කොරෝනා පැතිරුවා..දිවුලපිටියේ ඇඟලුම් කම්හලට කාන්තාවකගෙන් චෝදනා රැසක්-(VIDEO)

0

කොරෝනා පැතිරුණු දිවුලපිටියේ ඇඟලුම් කම්හලට චෝදනා රැසක් එල්ල වනවා.තමන්ගේ බෝඩිමක ජීවත්වූ සේවිකාවන්ව සේවයට ගෙන්වා ගත්තේ එපා කියද්දී බවයි මෙම කාන්තාව චෝදනා කරන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here