කොළඹ වාරායේ දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්.

0

කොළඹ වාරායේ සේවකයන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් අසාදිත යයි තහවුරු වී ඇත. එම නිසා කොළඹ වාරායේ ඩොක්යාඩ් කොටසක් මේ වන විට වසා දමා තිබේ.

මේ නිසා කොළඹ වාරායේ ඩොක් යාඩ් කොටසට කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට ඇතුළුවීම පිටවීම තහනම් බව පැවසෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here