55 ට වැඩිනම් ජනාධිපති වෙන්න බෑ..අලුත් ව්‍යවස්ථාවට යෝජනාවක්.

0

ඉදිරියේ දී ගෙන ඒමට නියමිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථව මගින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා උපරිම වයස් සීමාවක් යෝජනා කිරීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමුව ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ අනුව වයස අවුරුදු 55 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමේ උපරිම වයස් සීමාව ලෙස යෝජනා වී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාට හෝ වෙනත් කිසිදු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම සඳහා මෙතෙක් උපරිම වයස් සීමාවක් පනවා නැත. 20 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරමින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා වූ අවම වයස් සීමාව වයස 30කි. නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් මෙම වයස් සීමාවේ වෙනසක් සිදු නොවනු ඇත. එහෙත් දැනට රටේ පොදු විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉක්ම වූ අයකුට ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් විය නොහැකි බව ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම සුදුසු බව ආණ්ඩුවේ අදහස වී ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here