විරෝධය හමුවේ අලි සබ්‍රි කකුළ ආපස්සට ගනී.

0

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තාවකාලිකව ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාපිත කිරිමට ගනු ලැබූ තීරණය අත්හිටුවීමට අධිකරණ අමාත්‍යංශය තීරණය කොට ඇත.

අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කිරිමේ කටයුතු සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය ලබා දී මිලියන 400ක කුලියකට ලෝක වෙළෙද‌ෙ මධ්‍යස්ථානයේ මහල් 4ක අමාත්‍යංශය පිහිටුවීමට මීට පෙර යෝජනා වී තිබිණ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය ඇතුලු සිවිල් සමාජය දැඩි විරෝධයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරයක්ද දැකගැනීමට ලැබිණ.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කිරිමේ කටයුතු සඳහා වෙනත් විකල්ප සුදුසු ස්ථානයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු යොදමින් ඇති බවත්, ඒ අනුව අධිකරණ අමාත්‍යංශය එම ස්ථානයේම පවත්වාගෙන යන බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here