දුමින්ද නිදහස් කරන හැටි ලොහාන් කියයි.

0

දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ කල්ක්‍රියාව යහපත් නම් ඔහුව පවා නිදහස් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බව බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා පවසනවා.

ඒ මහතා මාධ්‍ය අමතමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ යහපත් කල් ක්‍රියාව විමසා බලන සිව් අවුරුදු සමාලෝචනය වසර 20කින් පමණ ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බවත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බවත් ය.

ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඩුවම් ලබන සිරකරුවන්ට අවුරුදු 20කට අඩු කරනවා.” යැයි ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පවසන ලදි.

මෙලෙස විශාල ප්‍රමාණ වලින් සිරකරුවන් නිදහස් කරනු ලබන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාව නිදහස් කරගැනීමටදැයි මාධ්‍ය විමසා සිටීමේදී එම මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ දුමින්ද සිල්වාත් අදාල කණ්ඩායමට අයත්වේ නම් ඔහුවත් නිදහස් කිරීමට සූදානම් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here