මිරිස්සේ සුප්‍රසිද්ධ සංචාරක ස්ථානයක් දෙකඩ කරමින් වැටක් ඉදිවේ !

0

මිරිස්සේ ‘Coconut Tree Hil’ නමින් ලොව පුරා සුප්‍රසිද්ධ ස්ථානය හරහා වැටක් ඉදිවන බව වාර්තා වනවා.

මෙම ස්ථානය පුද්ගලික ඉඩමක් බවත් ඒ නිසා එසේ සිදු කිරීමට හැකි බවත් ඇතැමුන් පවසන නමුත් රටක සංචාරක ආකර්ශනය දිනාගත් ස්ථාන සුරැකීමට ලොව අනෙක් රටවල් ඉතාමත් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මෙරට වෙසෙන විදේශික කාන්තාවක් වන Judit Haraszti-Maddawattha පවසනවා.

යුරෝපානු ප්‍රමිතීන්ට වඩා ආසියානු ප්‍රමිතීන් සහ සංරක්ෂණ නීතින් වෙනස් වුවද මෙවැනි ස්ථාන රැකගැනීම යුතුකමක් බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ.

What the hell is happening on the coconut hill? Who is making fence? They already sold that? All natural beauty is for sale, even their soul is for sale, even their mother is for sale if that means good money? Shit..fckn system…there would be a serious need for more strict rules for any plan, any architectural works which can destroy a natural landscape…
Edit : In lot of countries there are strict rules if you own a private land which is same time natural heritage, cultural heritage or tourist attraction than you simply can not build anything on it which alters the Landscape. And for any small construction you need to ask special permission when goverment architectural office examines whether that plan can fit to the landscape or damage that. because if anybody can alters the Landscape than very soon nobody can enjoy that, the public can’t enjoy that, so anybody who have enough money can spoil the country and nature. The lack of rules can cause serious problem for the next generations of a country. Maybe now you can think, it’s not a problem that there are no rules for preserving the coastline and landscape,but maybe 30-40years later when nobody can enjoy a nice beach view unless they pay a fortune to stay in a beach hotel or Villa, than maybe your kids or grandkids will understand that… That private interests can damage and spoil a country ‘s total natural beauty without proper rules wich can control that. I know Asian standards are different, but as I raised up in Europe I know that you even can not build a high rise building if it would destroy the natural view of a line of a hill, you can’t do lot of things, according to architectural and landscape preservation rules….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here