කුරුදු දුම්වැටි නිෂ්පාදන වහාම නවත්තන්න උපදෙස්

0

කුරුඳු දුම්වැටි නිෂ්පාදනය වහාම නවතා දමන ලෙස අදාළ සමාගමට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බව දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය ආචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ පවසයි.

2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනතට අනුව දුම්කොළ නිෂ්පාදනයක් සේ දර්ශනය වන දුම්කොළ නිෂ්පාදනයක් නොවන යම් ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ විකිණීම, විකිණීම සඳහා ආනයනය කිරීම, නොමිලේ බෙදාහැරීම තහනම් වේ.

-දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here