ඔබට මතකද ඒ පුංචි දැරිය ගඟ එතෙරෙ උනු හැටි..මේ අද (PHOTO)

0

ඔබට මතකද ගිං ගග ගරහා කම්බියෙන් එගොඩ වෙලා ලංකාගම පාසලට යන පුංචි දැරියගේ පින්තූරේ.

ඒ ලණුව අයින් කරලා පාලමක් හදලා ඒ දරුවත් ගමේ අනික් දරුවොත් පාලමෙන් එහා තියෙන ඉස්කෝලෙ ට යනවා
අද ඒ ගමේ මිනිස්සු මේ පාලමෙන් එහා මෙහා යනවා ,කු. හක මිනිස්සූ කීපදෙනෙක් කෑගැහුවත් අද ඒ ගමේ මිනිස්සු බයක් නැතුව එහා මෙහා යනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here