බලධාරීන්ගේ අවධානයයට (VIDEO)

0

23/A/6 දාබරේ මාවත නාරාහේන්පිට කොළඹ 05, නිවසේ වෙසෙන සිරිසේන කොඩිකාර මහතා හට තම දියණිය වූ පමුදි කොඩිකාර සහ ඇගේ දියණිය සමග එක්ව පහරදි හිංසා වට පත් කරන්නෙ තම නිවස තුලට පැමිණීම වැළැක්වීමට ඉඩ ලබා නොදෙමිනි.

(2021-4-19) මෙය වගකියයුතු බලධාරියෙකුගේ නෙත ගැටී මෙවැනි අසරණ දෙමාපියන් හට මෙවැනි සිදුවීම් සිදුනොකිරීමට මෙවැනි දරුවන් හට ඉඩ ලබා නොදෙන මෙන් ඉතා කරුණා වෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

(විස්තර සමාජ මාධ්‍යයෙන්)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here