දුර බැහැර සිට අපේක්ෂා රෝහලට පැමිණෙන රෝගීන්ට ආහාර නවාතැන් නොමිලේ.

0

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සඳහා කොළඹින් දුර බැහැර පළාත්වලින් එන ඉතා දිළිඳු පවුල් වල රෝගීන් වෙනුවෙන් නොමිලේ ආහාර පාන හා අංගසම්පූර්ණ නවාතැන් පහසුකම්  සහිත කාමර 36 කින් යුත් නව නිවහන රෝගියා සහ උපස්ථායකයා වෙනුවෙන් සුදානම් කර ඇතැයි නෝමන් වීරසූරිය අනුස්මරණ පදනම දැනුම් දෙයි.

ඔබ දන්නා මහරගම අපේකෂා රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට දුර බැහැර සිට පැමිණෙන අසරණ රෝගීන් ඇත්නම් මේ පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත්
කර ඔවුන්ට පිහිටවීමෙන් පිනක් අත්කර ගන්නා ලෙස එම පදනම කාරුණිකව
ඉල්ලීමක් කරයි.

නෝමන් වීරසූරිය අනුස්මරණ නිවහන අංක:73, අපේක්ෂා රෝහල පාර,මහරගම යන ලිපිනයේ පිහිටා ඇති අතර එහි
පහසුකම් ලබන රෝගීන්ට දාන වේලක් සැපයීමෙන් උතුම් පුණ්‍යකර්මයකට
දායකවීමට අවස්ථාව ඇති බවත් ඒ සඳහා 112745800 අංකයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබාගත හැකි බවත් එම පදනම වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here