නිදි ඇඳේම මිය ගිය නාවිකයාට කොවිඩ්.

0

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේදී නිදි ඇඳේදීම මිය ගිය කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන භාර උපදේශකයා කොවිඩ් ආසාදිතයකු බව පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වී ඇත. ඔහු වි​ශේෂ ක්‍රමය යටතේ නාවික හමුදාවට අනුයුක්ත කර සිටි උපදේශකයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here