පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අද උදෑසන පැනවූ හුදෙකලා බව ලිහිල් කරයි.

0

පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අද උදෑසන පැනවූ හුදෙකලා බව ලිහිල් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ග්‍රාමසේවා වසම් කිහිපයක ගමන් තහනම ඉවත්කර ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීමට පිටවර ගන්න බවයි අද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

අංක 584 ගොරකපිටිය , අංක 584/A නාම්පමුනුව, යන ග්‍රාම සේවා වසම් දැනටමත් හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව , 566 දාම්පේ , 565 බටකැත්තර උතුර, 582 A පැලැන්වත්ත නැගෙනහිර , 572A කැස්බෑව දකුණ , 569 මාකන්දන නැගෙනහිර , 586 A මාවිත්තර උතුර 567 මඩපාත යන ග්‍රාමසේවා වසම් හෙට අලුයම 5 සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි හුදෙකලා කිරීමට නියමිතයි.

එමෙන්ම මහරගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ 581 D ඇරැව්වල උතුර ග්‍රාමසේවා වසම හෙට අලුයම 5 සිට හුදෙකලා කරනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here