ගාසා තීරයේ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ගොඩනැගිලි ඊශ්‍රායලය සුනු විසුණු කරයි.

0

ගා සා නගරයේ අල් ජසීරා කාර්යාල සහ වෙනත් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය නාලිකා ඇති ගොඩනැගිල්ලට පැයක් ඇතුළත ගුවන් ප්‍ර හාරයක් එ ල්ල කරන බවට ඊශ්‍රායලය “අ න තුරු ඇඟවීමක්” ලබා දී තිබුණා.

ඒ අනුව ගා සා නගරයේ අල් ජසීරා මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්යාල, ගොඩනැගිලි නිවාස වලට ඊශ්‍රායල් හමුදාව ගුවන් ප්‍රහා..රයක් එල්ල කර වි නා ශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අල් ජසීරා හි සෆ්වට් අල්-කහලූට් ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

මම අවුරුදු 11 ක් මෙහි වැඩ කරනවා. මම මෙම ගොඩනැගිල්ලේ බොහෝ සිදුවීම් ආවරණය කර ඇත, අපි පෞද්ගලික වෘත්තිකයන් ලෙස ජීවත් වෙමු තත්පර දෙකකින් සියල්ල අ තු රුදහන් වී ඇත, ”ඔහු පැවසීය.

මගේ සියලු සගයන්, ක න ගාටුව නොතකා, ඔවුන් තත්පරයක්වත් නතර කළේ නැත – ඔවුන් අල් ජසීරා ප්‍රවෘත්තිවල ඉහළින් තබා ගැනීම සඳහා විකල්පයක් සොයමින් සිටියහ.

ගා සා නගරයේ සිට පුළුල් ලෙස වාර්තා කර ඇති අල් ජසීරා හි හැරී ෆොසෙට් තවදුරටත් මෙසේ පැවසීය.මෙය අප සැමට ඉතා පෞද්ගලික අවස්ථාවක්. එම ස්ථානය තවදුරටත් නැත යන අදහස මෙනෙහි කිරීම අසාමාන්‍යය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here