ඊයේ වාර්තාව අද බිදෙයි..වැඩිම කොරෝනා ම රණ අදයි.

0

අද දිනයේ කොරෝනා ම ර ණ 36ක් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය කිවේදනය කරයි.

ඒ සමග මෙරට කොරෝනා ම ර ණ සංඛ්‍යාව 1051ක් දක්වා ඉහළ යයි.

දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ම ර ණ ගණන මෙයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here