මධ්‍යම අධිවේගයේ වැඩ ප්‍රමාද කළ හවුල් සමාඟම්වවලට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක්.

0

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන අදියර ඉදිකිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ “සියෙරා-ඔලිම්පස්-තුඩාවේ-සීඊසී” හවුල් ව්‍යාපාරය අතර ඇතිකරගත් ගිවිසුම, එම ගිවිසුමට අදාළ වැඩ කටයුතු බරපතළ ලෙස ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් එකී අධිකාරිය විසින් අවසන් කර ඇත.

එමෙන්ම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිරි වැඩකටයුතු හා වැඩ නිමා කිරීමට බාධා කිරීම වළක්වාලමින් කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය විසින් එකී “සියෙරා-ඔලිම්පස්-තුඩාවේ-සීඊසී” හවුල් ව්‍යාපාරයට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here