ජනපතිගෙන් තවත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්.

0

ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ තවත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ලංකා සතොස, සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමුපකාර සමිති ඇතුළු තවත් ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස මෙහිදී නම් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here