කොවිඩ් අස්සේ වික්ටෝරියා ජලාශයට පහළ රක්ෂිතය සෙළවෙයි

0

වික්ටෝරියා ජලාශයට පහළ රක්ෂිතය අවට රික්ටර් මාපක 1.8 ත් 2.0 ත් අතර සුළු භූ චලනයක් ඇති වී තියෙනවා.

එම බලපෑම පස්සර ලුණුගල ප්‍රදේශයටද ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here