ඔක්කොම රටවල් එකතුවෙලා අපිට ඇරිය (VIDEO)

0

රුපියල ම ස්ත බාල්දු වෙලා රට කුල්ල කුජී තවෙලා හක්ක මාට්ටුවෙලා බොක්ක දොට්ට පැනලා යැයි තමා එදා කියූ බවත් අද දවස වනවිට විවෘත ආර්ථිකය යටතේ ඔක්කොම ඇරල ඇරල අන්තිමට ඔක්කොම රටවල් එකතුවෙලා අපේ රටට ඇරල යැයි වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here