මහාචාර්ය ඒකකය ස්ථාපිත කළ යුත්තේ කුරුණෑගල රෝහලේ මිස කුලියාපිටිය රෝහලේ නොවේ – GMOA වයඹ පළාත් සම්බසම්බන්ධීකාරක

0

පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩු සමයේ දේශපාලන හිතවත්කම් මත වයඹ වෛද්‍ය පීඨය හා මහාචාර්‍ය ඒකකය කුලියාපිටිය ලබාදීමට කටයුතු කලත් මහාචාර්ය ඒකකය ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසුම රෝහල වන්නේ කුරුණෑගල පලාත් මහ රෝහල බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය ඉන්දික රත්නායක මහතා පවසයි.

වෛද්‍යවරුන්ට සා යනික පුහුණුව ලබා දිය යුත්තේ ‍වෛද්‍ය සභාව අනුමත කරන ඒ සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ඇති රෝහලක් වන අතර ඊට සුදුසුම රෝහල කුරුණෑගල පලාත් රෝහලයි.කුරුණෑගල පලාත් රෝහල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන විශාලතම රෝහලයි.දිස්ත්‍රික්ක පහක රොගීන් මෙම රෝහලට ප්‍රතිකාර සදහා පැමිණෙති.

මහාචාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීමේදී රෝහලක තිබිය යුතු විශේශිත ඒකක හා උප විශේශිත ඒකක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වර්ගීකරණය කර ඇත. වයඹ පලාතෙන්ම එම සියලු ඒකක ඇත්තේ කුරුණෑගල පලාත් මහ රෝහලේ පමණි.කුලියාපිටිය රෝහලේ මෙම විශේෂිත ඒකක බොහොමයක් නැත.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වර්ගීකරණයට අනුව කුලියාපිටිය රෝහල ඇත්තේ මූලික රෝහලක( A) කාණ්ඩයේ පමණක් වන අතර ශි ක්ෂණ රෝහලක් ලෙස නමට පමණක් සදහන්ව ඇත.

යහපාලන රජය සමයේ දේශපාලනික හිතවත්කම් මත කුලියාපිටිය රෝහලට මහාචාර්ය ඒකකය ලබා දුන්නත් වෛද්‍යවරුන්ට සා යනික පුහුණුව ලබා දීමට තරම් කුලියාපිටිය රෝහලේ පහසුකම් නොමැති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටියි.

මහාචාර්ය ඒකකය කුලියාපිටිය රෝහලෙන් කුරුණෑගල පලාත් මහ රෝහලට ලබා දිය යුතු බවත් දේශපාලනඥයින් වෛද්‍ය පුහුණුව ලබාදීමට අවශ්‍ය ස්ථාන වෙන් කිරීම පිළිබඳව මුල සිටම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විරුද්ධ වූ බවත් පසුගිය යහපාලන රජයෙන් ලබා දුන් මෙම අත්ත නෝමතික තීරණය නිසා නිසි වෛද්‍ය සා යනික පුහුණුව ලබා දීමේ ප්‍රමිතිය පවා පහත වැටෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය ඉන්දික රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

වෛද්‍ය සිසුන්ට සා යනික පුහුණුව ලබා දීමට ඇති හොඳම ස්ථානය පිළිබඳව දන්නේ දේශපාලනඥයින් නොව වෛද්‍යවරුන් බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටින අතර කුලියාපිටිය රෝහලේ ඇති මහාචාර්ය ඒකකය වහාම සා යනික පුහුණුව සඳහා වඩාත්ම සුදුසු කුරුණෑගල පලාත් මහ රෝහලට ලබාදිය යුතු බව අවධාරණය කර සිටී.

විමසීම් -වෛද්‍ය ඉන්දික රත්නායකය

වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකාරක-රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය( 0777-563320)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here