කොළඹ වැසිකිළි දස දහසක් කැලණි ගඟට.

0

කොළඹ දිස්ත්රික්කයේ කැලණි ගඟ දෙපස නිවාසවල වැසිකිළි දස දහසකට අධික සංඛාවක අපද්රව්ය බැහැර කෙරෙන්නේ එම ගංගාවට බව මධ්යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

මේ හේතුව මත කැළණි ගඟ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇතැයිද එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

කිතුල්ගල සිට කැලණි ගඟ මුහුදට වැටෙන ස්ථානය දක්වා කලාපයේ දී තෝරාගත් ස්ථාන 17 කින් ජල සාම්පල ලබාගෙන නිරතුරු පරීක්ෂාවට ලක් කෙරෙන බවද මධ්යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඇතැම් කර්මාන්තශාලාවලින්ද හොර රහසේ වැසිකිළි අපද්රව්ය ඇතුලු දෑ කැලණි ගඟට බැහැර කෙරෙන බැවින් ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇතැයි රජයේ පරිසර අංශ කියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here