පඬු කරඳ ගස මගේ ඉඩමේ ප්‍රතිරෝපණය කරන්න – ඉඩම අයිතිකරු ජනපතිට ලියයි.

0

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා පවරා නොගත්, තමන්ට අයත් ඉඩම් කොටසේ පඬු කරඳ ගස් ප්‍රතිරෝපණය කරන්නැයි එම ඉඩමේ හිමිකරු වන එම්.අයි.එච්.එස්. මුණසිංහ මහතා ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙම ශාකය හමු වී තිබෙන්නේ දාරළුව ග්‍රාමසේවා වසමේ තමන්ට පාරම්පරිකව උරුම වූ ඉඩමක බව පවසන ඔහු මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට මෙම ඉඩම පවරාගැනීම නිසා ගස ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව විවිධ මත පළවන බවද ප්‍රකාශ කරයි.

තමන්ට අයත් මෙම සම්පූර්ණ ඉඩම අධිවේගී මාර්ගය සඳහා රජයට පවරාගෙන නැතැයි පවසන ඔහු පවරා නොගත් කොටසේ විධිමත් විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් සිදු කර මෙම ශාකය ආරක්ෂිත ලෙස ප්‍රතිරෝපණය කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here